Daily Archives

One Article

ปูตินจี้ยิว-ฮามาสหยุดสู้รบ ยูเอ็นเอสซีเตรียมหารือ

Posted by admin on
News

ประธานาธิบดีรัสเซียเรียกร้องอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยุติการสู้รบรอบล่าสุดในฉนวนกาซา ขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเตรียมประชุมแบบพบหน้า เพื่อหาทางคลี่คลายสถานการณ์