Daily Archives

One Article

ก๊าซพิษหวั่นลาวาลาปาลมาถึงมหาสมุทร

Posted by noi on
News

ลาวาจากภูเขาไฟที่ปะทุบนเกาะลาปัลมาของสเปนได้มาถึงมหาสมุทรแอตแลนติกแล้ว ทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีการปล่อยก๊าซพิษและการระเบิด มีเมฆไอน้ำสีขาวลอยขึ้นเมื่อกระแสน้ำสีแดงร้อนกระทบกับน้ำในบริเวณปลายานูวา ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับคลอรีน ซึ่งอาจทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา และส่งผลต่อการหายใจ