Daily Archives

One Article

ซูดานใต้เป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดในโลก

Posted by noi on
Health News

ซูดานใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต่ำที่สุดในโลก โดยมีเพียง 0.8% ของประชากรที่ได้รับยาเพียงครั้งเดียว และ 0.3% ทั้งสองอย่าง มันแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันอย่างสิ้นเชิงในการกระจายวัคซีน เนื่องจากขณะนี้บางประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นครั้งที่สามและให้วัคซีนแก่เด็กด้วยเช่นกัน