Daily Archives

One Article

ยีนส่งผลต่อระดับสารพิษจากแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในกระแสเลือด

Posted by noi on
Health News

ไลโปโพลีแซ็กคาไรด์ซึ่งเป็นปัจจัยก่อโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เป็นพิษที่อาจทำให้เกิดการอักเสบอย่างเป็นระบบผ่านระบบไหลเวียนโลหิตได้มีการค้นพบเครื่องหมายทางพันธุกรรมซึ่งสัมพันธ์กับระดับไลโปโพลีแซ็กคาไรด์ที่เพิ่มขึ้นในเลือด จุลินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ และแบคทีเรียหรือส่วนประกอบต่างๆ มักจะจบลงในการไหลเวียน