Daily Archives

One Article

พลเมืองได้รับการกระตุ้นให้ปกป้องแอดดิส อาบาบา จากกลุ่มกบฏ

Posted by noi on
News

เจ้าหน้าที่ในแอดดิส อาบาบา เมืองหลวงของเอธิโอเปีย เรียกร้องให้ประชาชนลงทะเบียนอาวุธ และเตรียมพร้อมที่จะปกป้องละแวกบ้าน ท่ามกลางความกลัวว่ากลุ่มกบฏจะรุกคืบเข้าเมือง การอุทธรณ์มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนไทเกรย์กล่าวว่าได้ยึดเมือง 2 เมือง ห่างจากแอดดิสอาบาบาประมาณ 400 กม. รัฐบาลกลางได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ