Daily Archives

One Article

สารสีเทาเป็นเซลล์ของสมองลดลงในบริเวณที่สำคัญของสมอง

Posted by noi on
Health News

การลดลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เกิดขึ้นกับวัยหมดประจำเดือนทำให้ปริมาณสารสีเทา ซึ่งเป็นเซลล์ของสมองลดลงในบริเวณที่สำคัญของสมองที่ได้รับผลกระทบจากโรคอัลไซเมอร์ด้วย การได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนในชีวิตสะสมมากขึ้น เช่น การมีบุตรมากขึ้นหรือจากการใช้ยาฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือน อาจช่วยต่อต้านผลการหดตัวของสมองได้