Daily Archives

One Article

โมเลกุลน้ำตาลในเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ในการหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกัน

Posted by noi on
Health News

ลักษณะสำคัญบนพื้นผิวของเซลล์ที่ติดเชื้อเอชไอวีช่วยให้โรคหลบเลี่ยงการตรวจพบโดยระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างไร ก้าวแรกสู่การรักษารูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงมุ่งเป้าไปที่การปราบปรามการจำลองแบบของไวรัส แต่ยังฆ่าเซลล์ที่มีไวรัสถาวรซึ่งป้องกันเราจากการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปฏิสัมพันธ์ของจุดตรวจภูมิคุ้มกันต่อไกลโคเป็นกลไกใหม่ที่ช่วยให้เซลล์ที่ติดเชื้อเอชไอวี