Daily Archives

One Article

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็น โควิด 19

Posted by admin on
News

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็น โควิด 19 ช่วงนี้ใครป่วยนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เริ่มไม่สบายใจ กลัวว่าจะใช่อาการของโรค COVID-19 ไหม ยิ่งพบเจอคนที่มีอาการไอ หรือจาม ก็ยิ่งพารานอยด์ไปใหญ่ว่าเขาจะแพร่เชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังระบาดอยู่หรือเปล่า อย่างนี้ต้องเช็กหน่อยแล้วล่ะว่าอาการป่วยแบบไหนจะเข้าข่าย COVID-19 แล้วถ้าติดเชื้อจริง ๆ ขึ้นมา จะรักษาด้วยวิธีไหน