Daily Archives

One Article

ความหลากหลายของเซลล์เนื้อเยื่อหลอดอาหาร

Posted by noi on
Health News

เนื้อเยื่อในหลอดอาหารประกอบด้วยชั้นฐานที่ท้ายที่สุดจะก่อให้เกิดเซลล์ที่แตกต่างกันหลายชั้น ในการศึกษานี้ นักวิจัยพยายามค้นหาว่าเซลล์ต้นกำเนิดเหมือนกันหรือมีความแตกต่างในการแสดงออกของยีนหรือไม่ ชนิดเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงในบริบทของมะเร็งมีส่วนทำให้เกิด กระบวนการมะเร็งและไม่ว่าเราจะสามารถกำหนดเป้าหมายเพื่อช่วยรักษาหรือป้องกันมะเร็งได้